ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ2022-02-06T10:42:09+00:00

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων: 20 Φεβρουαρίου 2022

Ενημέρωση αποδοχής των περιλήψεων: 10 Μαρτίου 2022

Υποβολή τελικού κειμένου για τη δημοσίευσή του στα Πρακτικά: 3 Ιουνίου 2022

Η αποδοχή της περίληψης, για την ανακοίνωση στο Συνέδριο, δεν σημαίνει και την αποδοχή του τελικού κειμένου για έκδοσή του στο βιβλίο Πρακτικών του Συνεδρίου. Τα τελικά κείμενα θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Go to Top