ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ2022-03-19T09:23:25+00:00

Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί έως 20 Φεβρουαρίου 2022, στο email: confperfo@upatras.gr

Οδηγίες για τους συγγραφείς 

Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί σε μορφή word (doc, docx)
H γραμματοσειρά σε ολόκληρη την περίληψη είναι Calibri.

Τα περιθώρια είναι κανονικά 2,54 εκ. επάνω και κάτω 3,17 εκ. αριστερά και δεξιά.

Η υποβολή της περίληψης θα πρέπει να γίνει σε δύο αντίτυπα (ξεχωριστά αρχεία στο ίδιο email) ένα με τα στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (με όνομα αρχείου το όνομα του συγγραφέα που υποβάλλει_Περίληψη) και ένα ανώνυμο (Περίληψη).
Η περίληψη με τα στοιχεία των συγγραφέων θα έχει την εξής δομή:

Θεματική στην οποία εντάσσεται η εργασία (Bold Calibri 12pt) στο κέντρο της σελίδας γράφεται ο αριθμός της θεματικής (π.χ. για Performance Τελετουργία, Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση γράφετε Α1 μόνο).*

Ο τίτλος της εργασίας αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες (Bold Calibri 14pt) στο κέντρο της σελίδας.

Το όνομα/τα του συγγραφέα/ων (Bold Calibri 12pt) στο κέντρο της σελίδα είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία και αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο.

Στην επόμενη σειρά Ιδιότητα-Ηλεκτρονική διεύθυνση συγγραφέα/ων (Bold Calibri) στο κέντρο της σελίδα 12pt).

Μια κενή γραμμή.

Ακολουθεί η περίληψη (Calibri 11pt) 300 – 400 λέξεων πλήρης στοίχιση

Οι βιβλιογραφικές αναφορές, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις πέντε.

Λέξεις κλειδιά, ως πέντε.

Στο ανώνυμο κείμενο θα παραληφθούν το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/των συγγραφέα/ συγγραφέων.

* Θεματικές:

Α1. Performance Τελετουργία, Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση

Α2. Performance Writing και η Ποίηση ως Performance

Α3. Performance και Ψηφιακή εποχή

Α4. Η Πολιτική, προκλητική και ανατρεπτική διάσταση της Performance Installation

Β1. Performance Έμφυλες Διακρίσεις, Κουήρ Φεμινισμός & Ακτιβισμός

Β2. Performance & Χορός, Χοροθεατρική Επιτέλεση στην Εκπαίδευση

Β3. Performance Εθνοτικές διακρίσεις, Ρατσισμός, Προσφυγικό, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Β4. Performance Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ακτιβισμός

Β5. Performance Δημόσιος Χώρος, Τοποειδική Επιτέλεση (Site Specific)

Β6. Performance & Θέατρο, Επινοητικό Θέατρο στην Εκπαίδευση

Go to Top